بیدل دهلوی

از شکستن دل نمی‌افتد ز چشم اعتبار کس نمیخواهد تهِ پا شیشه‌ی بشکسته را