رودکی

دلسوختگان را نتوان بست به زنجیر الا به مدارا و به شیرینی گفتار