سعدی

نشانِ عاشق آن باشد که شب با روز پیوندد تو را گر خواب می‌گیرد نه صاحب دردِ عشّاقی

حسرت همدانی

در خانه ی دل غیر تو کس راه نبرده هم خانه و هم صاحبِ این خانه تویی تو