سعدی

شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد تو بیا کز اوّل شب، درِ صبح باز باشد

هاتف اصفهانی

بی تو احوال مرا در دل شب‌ها داند هر که بی همچو تویی صبح کند شامی چند