سعدی

گفتم که عشق را به صبوری دوا کنم هر روز عشق بیشتر و صبر کمتر است

سعدی

دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است