سعدی

بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم به دیگران نگذاریم باغ و صحرا را