سعدی

مرا رواست که دعوی کنم به صدق و ارادت که هیچ در همه عالم به دوست بر نگزیدم

بیدل دهلوی

گر نه‌ای از اهل صدق ، دامن پاکان مگیر آینه و روی زشت ، کافر و روز جزاست