سعدی

بیچاره آهویی که صید پنجه شیر است بیچاره ترشیری که صید چشم آهویی