بیدل دهلوی

مُردیم به ضبط نفس و لب نگشودیم تا بوی تظلم نبرد دادرس از ما