رهی معیری

آزار ما به مور ضعیفی نمی‌رسد داریم دولتی که سلیمان نداشته است

بیدل دهلوی

مقام ظالم آخر بر ضعیفان است ارزانی که چون آتش ز پا افتد به خاکستر دهد جا را