هاتف اصفهانی

نا امید است ز درمان دو بیمار طبیب چشم بیمار کسی و دل بیمار کسی

سعدی

دردی است دردِ عشق که هیچش طبیب نیست گر دردمندِ عشق بنالد غریب نیست