حسرت همدانی

برده دل از کفم آن طرز نگاه جان فدایِ تو و طرز نگه ات