سعدی

به ظاهر پند مردم می نیوشم نهانم عشق می‌گوید که مینوش