سعدی

پندم مده ای دوست که دیوانه‌ ی سرمست هرگز به سخن عاقل و هشیار نباشد