بیدل دهلوی

عبث تعلیم آگاهی مکن افسرده طبعان را که بینایی چو چشم از سرمه ممکن نیست مژگان را