سعدی

مرا تو جانِ عزیزی و یار ِ محترمی به هر چه حکم کنی بر وجودِ من حَکَمی

سعدی

دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف لیکن رفیق بر همه چیزی مقدّم است

سعدی

خدمتی لایقم از دست نیاید چه کنم سر نه چیزی است که در پایِ عزیزان بازم

سعدی

ترکِ جانِ عزیز بتوان گفت ترکِ یارِ عزیز نتوانیم