سعدی

نه در این عالمِ دنیا که در آن عالمِ عقبی همچنان بر سر آنم که وفادارِ تو باشم