سعدی

مرا به هیچ بدادی خلافِ شرط مَحبت هنوز با همه عیبت به جان و دل بخریدم

سعدی

دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم باید اوّل به تو گفتن که چنین خوب چرایی؟