سعدی

فدایِ جانِ تو گر من تلف شوم چه شود ؟ برای عید بوَد گوسفند قربانی

هاتف اصفهانی

عید است و به عیدی چه شود گر به من زار یک بوسه کنی زان لب جان بخش حواله