بیدل دهلوی

عیش وصال و ذوق کنار آرزوی کیست ماییم و حرف بوسی از آن آستان لب