بیدل دهلوی

از برگ و ساز غافله ی بیخودان مپرس بی ناله می‌رود جرس کاروان ما

بیدل دهلوی

دل می‌رود و نیست کسی دادرسِ ما از غافله دور است خروش جرس ما