حسرت همدانی

تا غبار از سر راهش بنشانم به سرشک کاش می‌بود مرا چشم تری بهتر از این