بیدل دهلوی

مرگ ظالم نیست غیر از ترکِ سودای غرور شعله از گردنکشی گر بگذرد خاکستر است

بیدل دهلوی

غرور رستمی ، گفتم به خاکش کیست اندازد؟ ز پا افتادگان گفتند : زور ناتوانیها