رهی معیری

از ره غفلت به گدایی رسی ور به خود آیی به خدایی رسی