سعدی

دنبالِ تو بودن گنه از جانب ما نیست با غمزه بگو تا دلِ مردم نستاند