حسرت همدانی

برده دل از کفم آن طرز نگاه جان فدایِ تو و طرز نگه ات

سعدی

فدایِ جانِ تو گر من تلف شوم چه شود ؟ برای عید بوَد گوسفند قربانی