سعدی

دور از تو در جهانِ فراخم مجال نیست عالم به چشم تنگ‌دلان چشمِ سوزن است