سعدی

من آن نیم که پذیرم نصیحت عقلا پدر بگوی که من بی حساب فرزندم

سعدی

صبر بسیار بباید پدرِ پیرِ فلک را تا دگر مادر گیتی ، چو تو فرزند بزاید