بیدل دهلوی

اشک یک لحظه به مژگان بار است فرصت عمر همین مقدار است