حسرت همدانی

آشوبِ فرنگی تو و غارتگر اسلام برهم زنِ ایمانی و هم رهزنِ دینی