سعدی

مجنونِ رخِ لیلی چون قیس بنی عامر فرهادِ لبِ شیرین چون خسروِ پرویزم

حافظ

گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست بس حکایت های شیرین باز می‌ ماند ز من