رهی معیری

ای دوست ، روز و شب ز تو فریاد می‌کنم با آن که نیست غیر تو فریادرس مرا

ازرقی هروی

فریادرسم نیست به غیر از تو کسی فریاد ز دست چو تو فریادرسی