بیدل دهلوی

ز نیرنگ فسون پردازی الفت چه می پرسی؟ تو در آغوشی و من کُشته ی از دور دیدن ها