سعدی

من از آن گذشتم ای یار، که بشنوم نصیحت برو ای فقیه و با ما مفروش پارسایی

سعدی

برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را تو و زهد و پارسایی ،  من و عاشقی و مستی