حسرت همدانی

با قافله سالار کسی کاش بگوید وا مانده ای از قافله ات باز پس افتاد