سعدی

فدایِ جانِ تو گر من تلف شوم چه شود ؟ برای عید بوَد گوسفند قربانی