حسرت همدانی

مرغانِ قفس را همه از دام رهاندی شادم که مرا از قفس آزاد نکردی