سعدی

غلامِ قامتِ آن لُعبت قبا پوشم که در محبت رویش هزار جامه قباست