حسرت همدانی

مانندت ای رشک پری هرگز نزاده مادری حیف است چون تو دلبری خندان دل آزاری کند

سعدی

صبر بسیار بباید پدرِ پیرِ فلک را تا دگر مادر گیتی ، چو تو فرزند بزاید