ازرقی هروی

مُلک بادت بی قیاس و مال بادت بی عدد جاه بادت بی شمار و عمر بادت بی کران

سعدی

دنیا خوش است و مال عزیز است و تن شریف لیکن رفیق بر همه چیزی مقدّم است