سعدی

از پیش تو راهِ رفتنم نیست چون ماهی اوفتاده در شست