سعدی

مرا به هیچ بدادی خلافِ شرط مَحبت هنوز با همه عیبت به جان و دل بخریدم

سعدی

ما از تو به غیر از تو نداریم تمنّا حلوا به کسی ده که مَحبت نچشیده‌‌ ست

سعدی

غلامِ قامتِ آن لُعبت قبا پوشم که در محبت رویش هزار جامه قباست