سعدی

مرا تو جانِ عزیزی و یار ِ محترمی به هر چه حکم کنی بر وجودِ من حَکَمی