سعدی

دانی که چون همی گذرانیم روزگار روزی که بی تو میگذرد روزِ محشر است

سعدی

شبهای بی توأم شب گور است در خیال چون بی تو بامداد کنم روزِ محشر است