بیدل دهلوی

طریق دلربایی یک جهان نیرنگ می‌خواهد به حُسنِ محض نتوان پیش بردن نازنینی ها