بیدل دهلوی

مدد از هیچ‌کس در موسم پیری نمی‌خواهم که بس باشد مرا بر کف عصای گردن مینا