حسرت همدانی

مرا دلبر به کام و مدعی را بگو خاک سیه کن بر سر امشب