بیدل دهلوی

نفْس را بی شکنجه مگذارید سگ دیوانه مصلحش مَرَس* است   (طنابی که به گردن سگ ببندند)