سعدی

مرا در عشق مشکل ها بسی بود دهانت کرد حلّ ِ مشکلِ ما

سعدی

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود وآن چنان پای گرفته‌ست که مشکل برود

سعدی

ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست گر امیدِ وصل باشد همچنان دشوار نیست