سعدی

مِی خواهم و معشوق و زمانی و زمینی کو باشد و من باشم و اغیار نباشد

سعدی

دریغ پای که بر خاک می‌نهد معشوق چرا نه بر سر و بر چشم ما گذر دارد